“Working with Diversity – Tranings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field” to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego celem było przeszkolenie kompetencji dwóch pracowników Fundacji Faveo w trzech obszarach: 1. inkluzja młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. edukacja międzykulturowa i kompetencje językowe w grupach młodzieży zróżnicowanych kulturowo i narodowo 3. rozbudowa sieci współpracy (ponadsektorowej i ponadnarodowej) na rzecz młodych.

3-dniowe szkolenia zostały zrealizowane u dwóch zagranicznych partnerów: włoskim Stowarzyszeniu Eurocultura, które posiada szerokie doświadczenie w organizacji mobilności zagranicznych dla młodzieży, a także bogatą ofertę szkoleniową z zakresu kompetencji społecznych, międzykulturowych oraz językowych oraz duńskiej Szkole Produkcyjnej w Hørning, która słynie ze swoich wyjątkowych metod pracy z młodzieżą z różnorodnych środowisk społecznych oraz z realizacji wielu działań z obszaru edukacji pozaformalnej integrujących uczestników społecznie i kulturowo.

Obie uczestniczki dzięki cyklowi szkoleniowemu rozwinęły zarówno warsztat trenerski i pedagogiczny w pracy z młodzieżą defaworyzowaną oraz pochodzącą z różnych środowisk społecznych i kulturowych, jak i poszerzyły swoje umiejętności językowe, kompetencje społeczne, świadomość i ekspresję kulturalną, a także nawiązały nowe kontakty z zagranicznymi partnerami, poszerzając w ten sposób istniejącą sieć współpracy Fundacji.

Szczegółowy przebieg obydwu szkoleń opisują dwa raporty, które można znaleźć w zakładce „Materiały”. Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z rezultatami projektu zamieszczonymi na platformie upowszechniającej VALOR, znajdą tam Państwo opis ćwiczenia z zakresu uwrażliwiania na różnorodność społeczną i kulturową poznane podczas szkolenia w Stowarzyszeniu Eurocultura oraz grafikę ilustrującą duński system edukacji wraz z krótką charakterystyką i komentarzem (szkolenie w Szkole Produkcyjnej).

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+


Working with Diversity w Danii

W dn. 13-15.09.2016 pracownicy Fundacji odbyli szkolenie z zakresu pracy z grupami młodzieży defaworyzowanej z różnych środowisk społecznych i kulturowych przy zastosowaniu indywidualnego podejścia procesu edukacyjnego młodych osób oraz przy wykorzystaniu elementów psychologii i poradoznawstwa w projektach aktywizacji zawodowo-społecznej.

Job shadowing zrealizowane zostało przez Szkołę Produkcyjną w miejscowości Hørning, oddalonej o 25 km od drugiego co do wielkości miasta w Danii – Aarhus. Szkoła Produkcyjna (Produktionsskole) stanowi ważne ogniwo w duńskim systemie kształcenia, wpisując się jednocześnie w nurt nieformalnej edukacji młodzieży. Jest to niezależna instytucja, której celem jest przygotowanie młodzieży z problemami i dysfunkcjami do zatrudnienia lub kontynuacji nauki. W ramach szkolenia trenerki miały okazję poznać w praktyce funkcjonowanie szkoły, czyli pracę doradców i pedagogów z młodzieżą w ramach wielu warsztatów: stolarski, metalowy, mechaniczny, prace remontowo-budowlane, kreatywny, fotograficzny i graficzny, gastronomiczny, muzyczny, zdrowie&edukacja, teatralny. Główną myślą Szkoły Produkcyjnej jest nauka i przystosowanie młodzieży do życia w społeczeństwie poprzez pracę. Uczeń sam podejmuje decyzję w jakim warsztacie chce spróbować swoich sił i w każdej chwili może zmienić swój wybór. Na każdym etapie jego rozwoju towarzyszy mu doradca, z którym odbywa regularne rozmowy, oceniając dokonane przez siebie postępy i analizując swoje słabsze strony.

Szkoła Produkcyjna współpracuje ściśle z innymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, np. z ośrodkami doradztwa zawodowego czy leczenia uzależnień, a także z rodzicami uczniów. Młoda osoba borykająca się z problemami (np. w nauce, z niedostosowaniem do życia w społeczeństwie, niepełnosprawność itd.) kontynuuje naukę w SP pod warunkiem, że sama dostrzeże swój problem i chce się z nim zmierzyć. Uczniowie uczęszczający do SP są wieku od 16 do 25 lat, pochodzą z różnych środowisk społecznych i kręgów kulturowych, posiadają dysfunkcje o różnym stopniu nasilenia, borykają się z odmiennymi problemami, lecz wspólna praca i wzajemna nauka pozwalają im ukończyć wspaniałe projekty, jak przygotowanie świetlnych ozdób świątecznych dla miasta, praca w zespołach muzycznych, które wydają profesjonalnie nagrane płyty CD i jeżdżą w trasy koncertowe, naprawa i konserwacja samochodów i rowerów dla lokalnej społeczności, zajęcia z przedszkolakami i starszymi osobami w domach seniora, za które uczniowie są wynagradzani.

W ramach wizyty w szkole pracownicy Fundacji mieli okazję pracować z uczniami, poznając ich historię, problemy i ambicje. Pedagog Trine Joensen Schmidt zaprezentowała techniki i metody pedagogiczne służące do oceniania indywidualnego rozwoju przez uczniów, wyznaczania i dążenia do możliwych do osiągnięcia celów, schemat współpracy z młodzieżą ze zdiagnozowanymi problemami, strukturę współpracy szkoły z innymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży oraz lokalnymi pracodawcami. Trenerki podczas wspólnych posiedzeń i rozmów z kadrą zaprezentowały polski system edukacji pozaformalnej oraz podzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z pracą z młodzieżą z różnych środowisk. Ta obustronna wymiana doświadczeń zaowocowała wieloma pomysłami na polsko-duńską współpracę w pracy młodzieżowej, które obie organizacje będą wdrażać w najbliższej przyszłości.

Szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia znajdą Państwo w raporcie w zakładce: Materiały -> Projekt “Working with Diversity – Trainings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field


Working with Diversity we Włoszech

W kwietniu br. 2 pracownice Fundacji Faveo, prezes Magdalena Mazik-Gorzelańczyk oraz współpracownik ds. projektów Martyna Bunk odbyły 3-dniowe szkolenie w ramach projektu Working with Diversity – Trainings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach program Erasmus +.

Trening został zrealizowany przez Stowarzyszenie Eurocultura w Vicenzie. Pracowniczki podczas pobytu zdobyły nową wiedzę na temat samego Stowarzyszenia oraz jego działalności w obszarze multikulturowości i inkluzji społecznej, a także zmierzyły się z problematyką migracyjną we Włoszech i metodami ich rozwiązywania, zagadnieniami gender oraz systemem formalnej i pozaformalnej edukacji we Włoszech. Dzięki interaktywnym zajęciom z włoskimi trenerami wzmocniły one swoje kompetencje trenerskie oraz pedagogiczne w zakresie pracy z młodzieżą, międzykulturowości oraz nauki języków obcych. Ponadto zostały zaznajomione z cyfrowymi rozwiązaniami stowarzyszenia w pracy z młodzieżą (m.in. z digitalną platformą nauczania języka włoskiego dla młodzieży przyjeżdżającej na praktyki do Włoch).

Liczne debaty i dyskusje, które wyniknęły z poruszanych na szkoleniu tematów, stanowią świetny punkt wyjścia do nawiązania ścisłej współpracy z naszym włoskim partnerem oraz do tworzenia dalszych wspólnych projektów zarówno w obszarze młodzieży, jak i kształcenia zawodowego.

Szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia znajdą Państwo w raporcie w zakładce: Materiały -> Projekt “Working with Diversity – Trainings for Youth Staff in the IILCN (Inclusion, Intercultural and Language Competences, Network) Field

Skip to content