Podręcznik nauczania międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych

– do pobrania Podręcznik_Miedzynarodowe_kompetencje

Gospodarka globalizuje się i jest to proces nieodwracalny, co najmniej w najbliższych dziesięcioleciach. Pracodawcy oczekują umiejętności pracy w międzynarodowym otoczeniu i z zagranicznymi kontrahentami. Pracownicy Unii Europejskiej przemieszczają się swobodnie w granicach Wspólnego Rynku w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia. Natomiast programy kształcenia zawodowego wciąż mają charakter monokulturowy i w niewielkim stopniu uwzględniają fakt, że profesje wykonywane będą w warunkach międzynarodowych powiązań. Sytuacja ta dotyka najbardziej uczniów, którzy nie mają w trakcie edukacji możliwości zebrania zagranicznych doświadczeń i pierwsze zderzenie z globalną gospodarką nastąpi bez przygotowania, w warunkach aktywności już zarobkowej, gdy kompetencje przekładają się na konkurencyjność i możliwości rozwoju.

Ważny w tym aspekcie jest program Erasmus+ i możliwości, jakie daje. Jednak nie wszyscy uczniowie otrzymują szansę udziału w zagranicznej mobilności zawodowej i nie wszyscy nauczyciele mają za sobą doświadczenia zagraniczne, dzięki którym ich warsztat wychodzi poza krajowe programy nauczania.

Niniejszy podręcznik powstał w odpowiedzi na tę sytuację. Kierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół zawodowych, którym ułatwić ma nabywanie międzynarodowych kompetencji zawodowych i społecznych w trakcie nauki w swoim kraju, a przez to także zachęcić do podjęcia wyzwania mobilności zagranicznej, jeżeli taka szansa pojawi się. Materiał jest praktycznym narzędziem dla instruktorów do wprowadzania międzynarodowych elementów i odniesień w kształceniu zawodów. Ma pomóc przygotować młodych ludzi do realizacji własnych celów zawodowych i osobistych na wielokulturowym rynku pracy, który powinien budzić ciekawość, a nie obawy i być szansą, a nie zagrożeniem. Potrzebne są do tego umiejętność oswajania odmienności i otwartość na nowe warunki działania. Dostępny tu materiał edukacyjny pomaga w ich nabywaniu – w bezpiecznych warunkach szkolnych, na etapie jeszcze nauki, przy wsparciu nauczyciela i grupy rówieśniczej. Uczniowie mają dzięki temu szansę być o krok dalej na starcie w życie zawodowe, ale też na co dzień nie zamykać się wobec procesów rosnącego zróżnicowania etniczno-kulturowego w krajach Europy.

Podręcznik opracowany jest w 4 wersjach językowych. Zawiera 36 scenariuszy zajęć uzupełniających programy nauczania o kompetencje międzynarodowe i międzykulturowe. Są one podzielone na moduły dotyczące określonych obszarów kompetencyjnych:

  1. Strategie działania w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  2. Skuteczna komunikacja w międzynarodowych zespołach i rozwiązywanie konfliktów powstałych na tle kulturowym
  3. Promowanie mobilności i elastyczności na rynku pracy
  4. Umiejętności międzykulturowe w wykonywaniu zawodu
  5. Instrumenty adaptacyjne w nowym otoczeniu: inicjatywa, wyzwolenie potencjału i transfer wiedzy
  6. Zawody w perspektywie międzynarodowej

Dodatkowym elementem jest program treningu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, który pozwoli im lepiej przygotować się do pracy z uczniami w zakresie umiędzynarodowienia. Konspekty dotyczą rozwoju kompetencji w podziale na obszary:

  1. Międzykulturowe kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych
  2. Otwartość, akceptacja, elastyczność
  3. Praca w międzynarodowym środowisku
  4. Współczesne wyzwania w pracy nauczyciela szkoły zawodowej.

 Wszystkie konspekty zaopatrzone są w materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć i instrukcję metodyczną. Są przystępnie i jasno sformułowane, w przyjemnej szacie graficznej, słowem – gotowe do wykorzystania.

Zapraszamy do korzystania z materiałów i dzielenia się nimi z innymi edukatorami!


Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Skip to content