Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasad przetwarzania dotyczy niniejszy dokument (dalej polityka prywatności), jest Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” (dalej: Fundacja), z siedzibą pod adresem: ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław, kontakt telefoniczny: 0048 500 543 614, kontakt mailowy: info@fundacja-faveo.pl

Polityce prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Fundacji, w szczególności: kto przetwarza dane, w jakim zakresie, w jakim celu i jak długo oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w realizacji polityki prywatności prosimy o kontakt z biurem Fundacji.

Podstawa prawna

Podstawą prawną polityki prywatności Fundacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO).

W przypadku realizacji działań z wykorzystaniem środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, podstawą prawną są dodatkowo wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych określone dla programów, z których środki te pochodzą.

Przetwarzanie danych

Fundacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO, w szczególności:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W procesie przetwarzania danych osobowych Fundacja stosuje następujące zasady:

 • rzetelność i przejrzystość – dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą, osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych, jak również informację o przysługujących jej prawach w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych;
 • ograniczenie celu – zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • minimalizacja danych – przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą, w związku z czym nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;
 • prawidłowość – Fundacja dokłada staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osoby, których dane są przetwarzane miały nieskrępowane prawo wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia lub sprostowania;
 • ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów, a po tym okresie są trwale usuwane;
 • integralność i poufność – Fundacja stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;
 • rozliczalność – Fundacja dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.

Większość danych przetwarzana i przechowywana jest w formie dokumentacji papierowej w biurze Fundacji oraz w formie elektronicznej na wynajętym serwerze, na komputerach biurowych i zewnętrznych dyskach, z dostępem osób upoważnionych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które posiada, Fundacja stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, w szczególności poprzez: przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO; korzystanie ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej wyposażonych w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Fundacja nie wykorzystuje ani nie powierza danych osobowych w celach profilowania.

Powierzanie danych

Dane osobowe powierzane są do przetwarzania podmiotom współpracującym z Fundacją w realizacji jej celów (także poza granicami kraju) oraz związanym z obsługą księgowo-informatyczną Fundacji. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i zobowiązane są do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO i otrzymują do przetwarzania tylko niezbędny zakres danych, konieczny do wypełnienia zadań, w ramach których współpracują z Fundacją.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane Fundacja przetwarza, przysługują następujące prawa, o ile nie są one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwiają zrealizowanie celu, którego dotyczą:

 1. prawo do informacji realizowane w chwili pozyskiwania danych oraz w procesie przetwarzania;
 2. prawo do dostępu do danych osobowych;
 3. prawo do poprawiania (sprostowania) danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do usunięcia danych osobowych;
 7. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 8. prawo do niepodlegania profilowaniu;
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czyje dane są przetwarzane i w jakim okresie

Fundacja przetwarza wyłącznie dane, których posiadanie jest niezbędne do realizacji zadań podjętych przez Fundację i określonych przepisami prawa. Zbieranie i przetwarzanie dodatkowych danych (np. wizerunku) dokonywane jest po wyrażeniu zgody osób, których te dane dotyczą.

Fundacja gromadzi i przetwarza przede wszystkim dane:

– beneficjentów działań Fundacji (np. uczestnicy projektów), w zakresie wymaganym do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i ewaluacyjnych wobec grantodawców i fundatorów, zawsze informując o celu i warunkach gromadzenia i przetwarzania danych;

– darczyńców, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, np. prawa o rachunkowości;

– osób współpracujących z Fundacją i wolontariuszy, w zakresie prawidłowej realizacji zawieranych umów oraz osób zasiadających w organach Fundacji, w zakresie niezbędnym do dokumentowania działań zarządczo-kontrolnych;

– innych osób, które związane są z działaniami Fundacji lub zainteresowane nimi i przekazują nam swoje dane, np. w formie wysłania e-maila z zapytaniem na adres Fundacji. Dane tych osób przetwarzane są w celu zarządzania relacjami, przez okres działania Fundacji, o ile osoby te nie wystąpią z wnioskiem o ich usunięcie.

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń Fundacja pyta uczestników o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, po wyrażeniu zgody, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Fundacja przechowuje zgromadzone dane w terminach określonych przepisami prawa, którymi jest związana. W przypadku projektów grantowych są one wyznaczone w regulaminach konkursów i wytycznych projektowych, przypadku współpracowników także w przepisach prawa pracy i kodeksu cywilnego. W pozostałych przypadkach okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Po upłynięciu tego okresu dokumentacja z danymi osobowymi jest trwale niszczona lub odpowiednio archiwizowana w biurze Fundacji.

W przypadku osób związanych z działaniami Fundacji w zakresie nieograniczonym czasem (np. potencjalnych usługodawców, wolontariuszy) ich dane są przechowywane przez okres działania Fundacji, o ile osoba ta nie wystąpi z wnioskiem o ich usunięcie.

Pliki cookies

Na stronie internetowej Fundacji używamy technologii takich jak: pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Skip to content