Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-niemieckim, które tworzą instytucje doświadczone w działaniach edukacyjnych i współpracy międzynarodowej.
Liderem projektu jest Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, partnerem polskim Attestor s.c Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska, a partnerem niemieckim Ausbildungsverbund Olefinpartner gGmbH


FUNDACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I MIĘDZYKULTUROWEGO „FAVEO”

Jesteśmy organizacją, która od ponad 10 lat uczestniczy w przedsięwzięciach służących doskonaleniu kwalifikacji zawodowych w kontekście międzynarodowym. Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów w partnerstwie europejskim z podmiotami z Niemiec, Danii, Włoch, Francji, Czech i Belgii. Mamy doświadczenie w zarządzaniu projektami bilateralnymi, jak i w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Naszymi głównymi celami statutowymi są podnoszenie kwalifikacji zawodowych i edukacja międzykulturowa. W tym obszarze współpracujemy z instytucjami reprezentującymi wszystkie sektory, jak i poziomy kształcenia. Dzięki temu jesteśmy platformą wymiany doświadczeń i inkubatorem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w wymiarze krajowym i europejskim.

Nasze działania możemy podejmować w dużej skali dzięki wsparciu instytucji, które założyły Fundację: QFC GmbH (instytucja szkoleniowa IG BCE), Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” i Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego, Ceramicznego OPZZ. Pozwala nam to docierać do wielu odbiorców i być na bieżąco w potrzebach rozwoju kadr dla gospodarki. Włączamy do współpracy szkoły zawodowe, by opierać działania na idei kształcenia dualnego.

Pracownicy Fundacji tworzą autorskie programy edukacyjne i szkoleniowe, wykorzystując swoją znajomość języków obcych i kontakty z zaprzyjaźnionymi organizacjami w innych krajach. Dzięki temu umożliwiliśmy już ponad 300 młodym ludziom z Polski i Niemiec zagraniczne staże zawodowe, a ponad 70 nauczycielom i instruktorom podniesienie kwalifikacji zawodowych w kontekście międzynarodowym.


ATTESTOR S.C. EWA KUZILEK – SEKŚCIŃSKA, EWA SUCHOŻEBRSKA

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową, która rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku. Zajmujemy się wspieraniem w rozwoju firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Oferujemy usługi z zakresu usprawniania procesów zarządzania, audytu kompetencji, zwiększania efektywności kapitału ludzkiego, wdrażania innowacji i integracji pracowników w różnym wieku.

Od 2004 roku aktywnie uczestniczymy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych z funduszy unijnych. Jesteśmy współautorami kilku innowacyjnych rozwiązań, skierowanych do różnych grup odbiorców, które w znaczący sposób wpływają na poprawę ich sytuacji na rynku pracy, zwiększają dostęp do edukacji oraz budują przestrzeń do współpracy pomiędzy podmiotami z różnych sektorów gospodarki. Od wielu lat aktywnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedsiębiorstwami w zakresie podejmowania działań sprzyjających podnoszeniu jakości edukacji zarówno odbiorców ich usług, jak i pracowników. Tworząc narzędzia dla trenerów, doradców i edukatorów staramy się wpływać na efektywność przygotowania uczniów, studentów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do sprawnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy.

Od 2007 roku posiadamy wpis na listę podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego – nr 4390 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr 2.02/00021/2008. W 2017 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001-2015.


AUSBILDUNGSVERBUND OLEFINPARTNER gGmbH.

Od 1993 roku działamy w Parku Przemysłowym Value w Trójkącie Chemicznym Niemiec jako centrum kształcenia zawodowego dla firm z branży chemicznej, elektronicznej i metalowej, zarówno w zakresie podstawowego przygotowania zawodowego w systemie dualnym, jak i w formie kursów i szkoleń doskonalących zawodowo. Aktualnie współpracujemy z ponad 50 firmami w regionie Niemiec Środkowych, dla których kształcimy ponad 360 uczniów w 20 zawodach. Posiadamy certyfikaty szkoleniowe, przygotowujemy do egzaminów zawodowych i prowadzimy kursy na różnych poziomach nauczania, także dla instruktorów zawodu.

W systemie dualnym jako centrum kształcenia zawodowego jesteśmy ważnym ogniwem, które realizuje edukację zawodową na zlecenie firm odpowiedzialnych za proces edukacji. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi i współtworzymy branżowe programy nauczania. Zatrudniamy instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym, egzaminujących dla izb przemysłowo-handlowych.

Dysponujemy powierzchnią ponad 2000 m2 nowoczesnych warsztatów, sprzętem i urządzeniami pozwalającymi przygotować pracowników odpowiadających na potrzeby nowoczesnych i opartych na nowych technologiach firm przemysłowych. Wspólnie z przedsiębiorcami opracowujemy i przeprowadzamy także autorskie programy doskonalenia zawodowego dedykowane kadrom konkretnych firm. Realizujemy unijne projekty edukacyjne we współpracy z podmiotami z Francji, Włoch i Belgii, co pozwala nam pozostawać w nurcie edukacji europejskiej i orientować się w zmianach zachodzących w branży.

Skip to content