Projekt koncentruje się na podniesieniu kompetencji zawodowych i kluczowych instruktorów praktycznej nauki zawodu i kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży chemicznej w Polsce dzięki udziałowi w programach obserwacji uczestniczącej w firmach niemieckich.
Rezultatem będzie wdrożenie najlepszych rozwiązań modelu dualnego, opartego na kooperacji przedsiębiorstwa i szkoły, gdzie to przedsiębiorstwo jest podmiotem odpowiedzialnym za efekty kształcenia zawodowego. Model dualny uważany jest w Europie za jedno z najefektywniejszych rozwiązań w zakresie przygotowywania do wykonywania zawodu, dając młodym ludziom gwarancję zatrudnienia. Gwarancję tę zyskują dzięki temu, że wpływ na rozwój ich kompetencji ma bezpośrednio pracodawca.
Procesowi podnoszenia kwalifikacji przez uczestników towarzyszyć będzie wsparcie tutorów i program szkoleniowy przygotowujący do osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych podczas mobilności zagranicznej.
W projekcie udział weźmie 40 pracowników branży chemicznej z całego kraju, którzy odpowiadają lub będą odpowiadać za przygotowanie zawodowe uczniów (praktykantów) w miejscu pracy.
Programy obserwacji uczestniczącej zrealizowane zostaną w firmach działających na terenie Parku Przemysłowego Value Park, który znajduje się w zagłębiu branży chemicznej w Niemczech – w tzw. Trójkącie Chemicznym Buna-Leuna-Schkopau.
Efektami projektu będą programy pracy z uczniem (praktykantem) w oparciu o model dualny, opracowane przez uczestników i wdrażane w zakładach chemicznych.

Okres realizacji projektu zaplanowany jest od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku.

Działania projektowe możliwe są do przeprowadzenia dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Skip to content